Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

3899 3992 500
Reposted fromRamme Ramme viahoseanna hoseanna

April 28 2017

4084 44a2 500

lunadiego:

Drop the Mic w/ Riz Ahmed

Reposted frommythicgeek mythicgeek viastarwars starwars
2061 3039 500
Reposted frombwana bwana viathetemple thetemple
For example, the British will say "have you had breakfast this morning," but Americans will often say "did you have breakfast this morning." There is no difference in grammar; the difference is in the fact that Americans often think of the morning as being past history, whereas the British tend to see breakfast as still being part of the day, at least for a longer time than Americans do. Both groups use the past simple to describe things that they perceive to be unconnected with the present, and both groups use the present perfect to describe things that they perceive to be connected with the present. The difference is in the perception, not the grammar.
The present perfect in American English (AE). | Antimoon Forum
Reposted frompaket paket viastonerr stonerr
5069 4b6d

avocavo:

stunningpicture:

Pulled a layer of ice off a leaf

i thought u found a fairy wing omg

4379 dbf9 500
może komuś się przyda
Prawdziwa duchowość widzi tego samego Ducha w każdej formie, pod każdą nazwą i postacią, w każdym systemie symbolicznym. Potrafi łączyć i wychodzić ponad podziały widząc podobieństwa na poziomie wyższego porządku. Natomiast duchowość niedojrzała patrzy w sposób dzielący Ducha, wybierając lepsze symbole, lepsze postacie, lepsze systemy itd, co oczywiście każe negować i gardzić "gorszymi". Tymczasem wszelkie wartościowanie i dzielenie form duchowych wzmacnia iluzje umysłu i generuje cierpienie, to cały czas myślenie ego, a nie wyższej świadomości.
— Nakarmić swoje demony - Tsultrim Allione
Reposted fromstonerr stonerr
4609 4442 500
motivation sun
Reposted fromstonerr stonerr viamousseline mousseline
1181 44f4 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamaryjanejanis maryjanejanis

April 27 2017

Reposted fromSpecies5618 Species5618 viadanonisko danonisko
Reposted frombiru biru viaAinsworthCass AinsworthCass
6341 cd35 500

worldofthecutestcuties:

My twins. I don’t think they know they’re adopted.

Reposted fromtron tron viabalu balu
Reposted fromthetemple thetemple viahormeza hormeza

April 24 2017

0709 84ea 500
Reposted fromIMS IMS viaalicemeow alicemeow
2222 f923 500

stability:

this is beautiful

April 23 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl