Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 30 2018

4233 674e 500
thing about worrying
Reposted fromstonerr stonerr viaMountainGirl MountainGirl
8942 a1c5 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaMountainGirl MountainGirl

October 16 2018

7079 934c
Reposted frompuella13 puella13 viaKrowiPlacek KrowiPlacek
6392 57d0

spiritualhippie:

Liquid Light Show at the Monterey Pop Festival, 1967.

Reposted fromdalboz dalboz viafelicka felicka

October 14 2018

3051 54b7 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaintroweird introweird

October 13 2018

2204 7c69
Reposted fromLittleJack LittleJack viatwiggylaw twiggylaw

October 11 2018

9013 df4d 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaphilomath philomath

October 10 2018

8528 a8f4
Reposted fromdalboz dalboz viawithmyheadinspace withmyheadinspace

October 09 2018

5335 8ec5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairmelin irmelin
3594 cc6a
Reposted fromsfeter sfeter viairmelin irmelin
3853 4142 500

hoodvale:

This post always slaps me in the face

Reposted fromjaimemurrays jaimemurrays viaMigotliwa Migotliwa
7865 7f41 500
8956 ecd3 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
5201 e9fd
Reposted fromnyaako nyaako viascorpix scorpix

October 08 2018

Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaintihar intihar
Przez ostatnie siedem lat szukałam spokoju. Myślałam, że to stan, w którym nie ma turbulencji, ani strachu. Gdzie nigdy nie jest się za wysoko, ani za nisko, a szczęście jest tylko pośrodku. Wreszcie zrozumiałam, że spokój nie polega na unikaniu pewnych rzeczy. Chodzi o to, by wybrać życie, w którym chce się żyć pomimo jego chaosu, i akceptując to wszystko, czuć spokój w sercu. 
— Vi Keeland, Gracz
Reposted frommefir mefir viakrainakredek krainakredek

October 07 2018

... as years went on, you began to fail better.
— S. Beckett
Reposted fromsoay soay viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl