Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

8965 606f 500
Reposted fromdejno dejno viaepidemic epidemic
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viascorpix scorpix
4455 a6e8
Reposted fromancientsoul ancientsoul viamousseline mousseline
6237 b2b2
Reposted fromancientsoul ancientsoul viamousseline mousseline
8753 c0e3
Reposted fromancientsoul ancientsoul viamousseline mousseline

February 18 2017

Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
8628 bb9c
Reposted from1911 1911 viasoulwax soulwax
Wnet i tak zginiemy w zupie.
— Jan Brzechwa
Reposted fromdrejk-e drejk-e viasoulwax soulwax
Play fullscreen
escape from reality, where I go you follow me
Reposted fromsoulwax soulwax
1524 a5e5
Reposted frompianotea pianotea viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
5034 b8ca 500
Reposted fromwypierdalac wypierdalac viabrzask brzask
8097 6f88

A day will come when I scroll past a Van Gogh painting. But it is not today.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl