Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

0654 c518 500

April 19 2018

5830 c68f 500
2156 ab75
Reposted fromczajnikq czajnikq viacomiendolirica comiendolirica
Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.
— Henry Ford
Reposted fromavooid avooid viacomiendolirica comiendolirica
Najważniejsze, żeby pokochać siebie. I wybaczyć sobie. Wszystko, nawet największe błędy. I nie wspominać swojej historii, tylko ją tworzyć.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromcorvax corvax viastonerr stonerr
„Nie spoglądajmy w tył z nienawiścią, naprzód ze strachem, ale wokół siebie z uważnością.”
— James Thurber
Reposted fromavooid avooid viasssss sssss
“Sekretem zmiany nie jest zwalczanie starych nawyków, ale skupienie całej energii na zbudowaniu nowych.” 
— Sokrates
Reposted fromavooid avooid viacojest cojest
5905 a642 500
Reposted frombluszczyg bluszczyg viastonerr stonerr
3367 c655
5977 40fb 500
you're an explorer
Reposted fromstonerr stonerr
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastonerr stonerr
3264 40c4 500
Reposted fromqb qb viastonerr stonerr
5274 f4fa
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viayanek yanek

April 18 2018

0253 940c 500
Reposted fromhagis hagis viaMountainGirl MountainGirl
In Tibetan, the word for “body” is lü, which means “something you leave behind,” like baggage. Each time we say lü, it reminds us that we are only travellers, taking temporary refuge in this life and this body. In Tibet, people did not distract themselves by spending all their time trying to make their external circumstances more comfortable. They were satisfied if they had enough to eat, clothes on their backs, and a roof over their heads.
Going on, as we do, obsessively trying to improve our conditions, can become an end in itself, and a pointless distraction. Would people in their right mind think of fastidiously redecorating their hotel room every time they checked in to one?
— Tibetan Book of Living and Dying, chapter 2
Reposted fromstonerr stonerr viasoulwax soulwax
1222 f037 500
Reposted frompiehus piehus viaStoneColdSober StoneColdSober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl