Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

2834 724d 500
Reposted frompiehus piehus viadepresja depresja

October 15 2017

4839 5a18 500

roseydoux:

The Blue Sky Maiden (1967)

Reposted frombitner bitner viafelicka felicka
3509 986a

come on baby

4978 1788
Reposted fromidjet idjet viajointskurwysyn jointskurwysyn
0197 268e
Reposted fromaisu aisu viajointskurwysyn jointskurwysyn
Wszystko staje się trudne, kiedy chce się posiadać różne rzeczy, nosić je ze sobą i mieć je na własność. A ja tylko patrzę na nie, a odchodząc staram się zachować je w pamięci. I w ten sposób unikam noszenia walizek, bo to wcale nie należy do przyjemności.
— Tove Jansson
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viageralt geralt

October 14 2017

3487 a93b 500
Reposted fromturquoise turquoise viasoulwax soulwax
Poszłam spać chyba o czwartej rano, z taką myślą, że Ty posiadasz jasność etyczną. To znaczy, że posiadasz jasność co do etycznego wymiaru każdej sprawy. Ja czegoś takiego nie mam. Czasem po prostu nie wiem, co jest moralne, a co nie. Takie psychiczne niechlujstwo.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
3011 f4e0 500
Reposted fromhagis hagis viafelicka felicka

October 12 2017

5641 a0ed 500
3487 a93b 500
7737 92ad
7360 b546
Reposted fromdivi divi viaabsolutiv absolutiv
8357 eefa
Reposted fromnexxt nexxt viamaple-leaf maple-leaf

October 11 2017

7835 ab7d 500
1854 4e91 500
Finlandia.Magiczne miejsce.
Reposted bypanato panato

August 24 2017

5727 538f 500
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl